WARUNKI CZŁONKOSTWA REGULAMIN BOX’A CROSSFIT POŁUDNIE

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r. i stanowi Regulamin w rozumieniu przepisu z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Crossfit Południe zwanego dalej ‘Box’ przy ulicy Porcelanowej 23, 40 - 246 Katowice.

 

 

§ 1 Definicje

CrossFit Południe – to znak towarowy i marka będąca własnością Ministerstwa Treningu s.c.

Cennik - lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu.

Karnet – uiszczona opłata miesięczna uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach sportowych oferowanych przez Crossfit Południe.

Klient - osoba korzystająca z usług Box’a w sposób krótkoterminowy, na podstawie Wejścia Jednorazowego lub bezpłatnych Wejść Promocyjnych.

Klubowicz - osoba która na podstawie wykupionego karnetu korzysta z usług Box’a;

Box - miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez Crossfit Południe przy ul. Porcelanowej 23 w Katowicach [40-246];

 

§ 2 Członkostwo

 

1. Klubowiczem może zostać́ osoba mająca ukończone 18 lat posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego bądź osoby pod której stałą pieczą dana osoba pozostaje, Klubowiczem może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

2. Celem nabycia statusu Klubowicza niezbędne jest wypełnienie Deklaracji Członkostwa Crossfit Południe oraz terminowe uiszczenie opłaty za świadczenie zajęć sportowych;

 

3. Klubowicz może korzystać́ z obiektu oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia Box’a, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zależności od rodzaju posiadanego Karnetu.

4. Fakt zakupienia karnetu lub wejścia jednorazowego potwierdza odbycie przez osobę konsultacji lekarskich i uzyskanie zgody na uczestnictwo w określonych zajęciach, jak również zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

5. W zajęciach organizowanych przez Crossfit Południe mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny, w tym opłacony karnet lub wniosły jednorazową opłatę i nie posiadają z tego tytułu zaległości finansowych.

 

§ 3

Karta Klubowa

 

1. Każdy Klubowicz otrzymuje Kartę Klubową, która upoważnia wyłącznie danego Członka Box’u do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie Box’u.

2. Kartę Klubową należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Box’a pracownikom Box’a celem przyłożenia jej do narzędzia rejestrującego przy recepcji Box’a.

3. Obowiązuje zakaz wpuszczania na teren Box’a bez wcześniejszego okazania Karty Klubowej. W przypadku nie posiadania przy sobie karty przez Członka Box’u przy jednoczesnej chęci uczestniczenia w zajęcia wymaga dokonania opłaty płatnej z góry w kwocie 30 zł.

4. Karta Klubowa nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Box’a.

5. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia Karty Klubowej, Klubowicz winien niezwłocznie zawiadomić personel Box’a celem wydania nowej karty. Za wydanie nowej Karty Klubowej pobierana jest opłata stała w wysokości 20 zł.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Klubowiczów

 

1. Klubowicz oraz jego Klienci zobowiązani są do:

- zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Box’a.

- przebrania się w strój sportowy, w tym zmiany obuwia przed wejściem na teren sali do ćwiczeń;

- zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, w tym odkładanie sprzętu we wskazane przez trenera miejsce; 

- przechowywania swoich rzeczy w szatni w udostępnionych miejscach, w tym szafkach depozytowych. Klubowicz, a także Klient odpowiedzialny jest za pilnowanie swojego klucza do szafki depozytowej, który otrzymał przy wejściu do Box’a. Zgubienie klucza do szafki wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wymiany zamka w szafce w kwocie 40 zł.;

- korzystania z pomieszczeń i sprzętu należącego do Box’a w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów stanowiących własność Box’u, w tym instrukcji przekazywanych przez kadrę trenerską oraz obsługę;

- poinformowania kadry trenerskiej o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach. W ww. przypadkach Klubowicz bądź Klient winien przedłożyć w recepcji Box’u oświadczenie lekarza zezwalające na przyjęcie go do Box’a i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń;

 

2. Klient korzystający z usług Box’a na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia pierwszego wejścia.

3. Przed przystąpieniem do zajęć́ sportowych Klubowicz zobowiązany jest do zapisania się̨ na dane zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.crossfitpoludnie.com. Dopuszczenie do udziału w zajęciach osoby uprzednio nie zapisanej uzależnione jest od uznaniowej decyzji trenera prowadzącego zajęcia, w tym od warunku dostępności miejsc.

Klubowiczowi, który uprzednio zapisał się na zajęcia a nie wziął udziału w zajęciach i nie odwołał zapisu na zajęcia, najpóźniej do 1 godzin przed ich rozpoczęciem zostanie zablokowana możliwość rezerwacji miejsc na zajęciach na okres tygodnia.

 

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęcia. Jeśli spóźnienie skutkuje szkodą dla reszty grupy, trener prowadzący zajęcia może odmówić dołączenia do niej po czasie.

 

5. Każda osoba w Box’ie, w tym uczestnik zajęć zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych. Na terenie Box’u zabrania się rzucania sztangami, hantlami i pozostałym sprzętem służącym do ćwiczeń.

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć.

 

§ 5 Porządek, bezpieczeństwo i higiena

 

1. Korzystanie ze sprzętu sportowego znajdującego się na terenie Box’a winno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia trenera w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Box’a, a także poszanowaniem sprzętu i Sali treningowej. 

2. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

3. Klubowicze, w tym każdorazowy Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu Klubu powstałe z jego z winy.

4. Klubowicze, w tym jego Klienci korzystający z obiektu i uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. Zastrzega się, iż sprzęt po skończonym treningu każdy uczestnik zajęć powinien odłożyć na miejsce wskazane przez trenera.

5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.

6. Na terenie Box’u oraz obiektu pod adresem Porcelanowa 23, 40-246 Katowice zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie, w tym sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, czy dopingujących. Nadto, obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do Box’a w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Klubowicze oraz Klienci nie posiadający statusu Klubowicza nie stosujący się do powyższego, zostaną wyproszeni z terenu Box’a, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających czy dopingujących. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji organizmu należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia trenerem.

 

8. Zabrania się przynoszenia do Box’a przedmiotów niebezpiecznych, w tym przedmiotów, których wniesienie na teren Box’a mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Box’ie, ich życia oraz zdrowia.

9. Agresywne zachowanie, naruszanie zasad porządku w Box’ie, naruszanie niniejszego Regulaminu, upoważnia personel Box’a do poproszenia o opuszczenie Box’a, a tym samym rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Box odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Box .

10. Klubowicze nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w Box’ie.

11. Zabroniona jest sprzedaż i prowadzenie treningów personalnych w Box’ie przez osoby Trzecie bez zgody CrossFit Południe. Do prowadzenia treningów personalnych w Box’ie uprawnieni są wyłącznie trenerzy Box’a Crossfit Południe lub osoby posiadające ww. zgodę.

12. Wszelkie torby, ubrania i inne rzeczy osobiste i wartościowe winny być pozostawione w szatni. Personel Box’a, w tym kadra trenerska nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szatni, w tym w udostępnionej szafce depozytowej, czy na terenie Box’a.

 

§ 6

 Rodzaje karnetów i wejść dla klientów

 

1. Crossfit Południe oferuje następujące rodzaje karnetów:

 

a) karnet Full Access 3 – miesięczny obejmujący:

- plan żywieniowy;

- indywidualne konsultacje trenerskie;

koszt karnetu: 207 zł./miesiąc

 

b) karnet Full Access 6 - miesięczny obejmujący:

- plan żywieniowy;

- indywidualne konsultacje trenerskie;

- okres 2-óch tygodni korzystania z usług Box’a ‘gratis’;

koszt karnetu: 197 zł./miesiąc

 

c) karnet Full Access 12 - miesięczny obejmujący:

- plan żywieniowy;

- indywidualne konsultacje trenerskie;

- okres 1 miesiąca korzystania z usług Box’a ‘gratis’;

- zniżkę w wysokości 5% dla członków rodziny Członka Box’a;

koszt karnetu: 187 zł./miesiąc

 

d) karnet Full Acces 1 - miesięczny

koszt karnetu: 227 zł./miesiąc

 

e) karnet Full Acces obejmujący 10 wejść ważny przez okres 2-óch miesięcy

koszt karnetu: 247 zł/miesiąc

 

f) karnet Open Gym 1 - miesięczny, który nie obejmuje dostępu do zajęć w Box’ie

koszt karnetu: 169 zł/miesiąc

 

g) karnet Open Gym 12 - miesięczny; który nie obejmuje dostępu do zajęć w Box’ie

koszt karnetu: 149 zł/miesiąc

 

h) wejście jednorazowe płatne z góry w kwocie 30 zł. przed przystąpieniem do zajęć;

 

g) trening indywidualny pod opieką trenera płatny każdorazowo z góry w kwocie 100 zł/60

minut. Przy co najmniej 5 godzinach: 1 godzina – 80 złotych, płatne z góry.

 

2. Zajęcia prowadzone przez Box i dostępność Box’a określona jest w planie zajęć publikowanym na stronie internetowej www.crossfitpoludnie.com. Zastrzega się, iż uzasadnionych przypadkach informacja o dostępności Box’a bądź jej braku może być udostępniana za pośrednictwem portalu Facebook na profilu Crossfit Południe.

3. Zajęcia oferowane przez Box mają charakter zorganizowany i każdorazowo odbywają się pod nadzorem trenera.

4. Box zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie dotyczącym rodzaju karnetów i Cenniku, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wartość już trwających karnetów.

 

§ 7 Opłaty

 

1. Opłaty za Karnety obowiązują̨ w takiej wysokości jak przedstawiono § 5 pkt 1.

 

2. Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść.

3. Opłata członkowska za karnet jest uiszczana w okresach miesięcznych do dnia poprzedzającego kolejny miesiąc od dnia podpisania umowy.

4. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

5. Opłaty za karnet uiszcza się w formie gotówkowej bezpośrednio w recepcji Box’a, bądź w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewu elektronicznego na rachunek bankowy Box’a prowadzonego w

Alior bank 90 2490 0005 0000 4500 7265 9712 , czy przy użyciu karty płatniczej.

6. W przypadku, gdy umowa została zawarta na określoną ilość wejść, opłata za karnet płatna jest w chwili zawarcia umowy z góry. 

7. W razie braku uregulowania płatności przez Klubowicza, Crossfit Południe może dochodzić roszczenia o zapłatę lub odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych.

8. W przypadku, gdy Klubowicz uiścił należną opłatę członkowską przelewem na rachunek bankowy Box’a, która nie została jeszcze zaksięgowana, Klubowicz chcąc skorzystać z usług Box’a, w tym uczestnictwa w zajęciach jest obowiązany okazać stosowne potwierdzenie wykonanego na rachunek bankowy Box’a przelewu. Osoby z zaległościami w płatnościach mają bezwzględny zakaz korzystania z usług Box’a.

9. Istnieje możliwość dokonania cesji karnetu na inną osobę. Opłata za Cesję wynosi 50 zł. Warunkiem skorzystania z możliwości cesji Członek Box’a musi mieć uregulowane wszystkie dotychczasowe należności z tytułu opłat za karnet.

  

§ 8 Rozwiązanie umowy

 

1. Strony mogą rozwiązać zawartą umowę członkowską z zachowaniem 30 – dniowego terminu okresu wypowiedzenia liczonego od daty pełnej płatności za kolejno nadchodzący miesiąc. Rozwiązanie umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej. W razie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w zależności od wybranego uprzednio rodzaju karnetu Klubowicz jest zobowiązany uiścić 50% kwoty za pozostały , obowiązujący okres umowy.

2. Podstawą rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym:

a) niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu;

b) brak terminowej płatności opłat członkowskich;

c) w przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Klubowej nie jest osoba, która podpisywała umowę;

d) gdy Box zostanie zmuszony do zawieszenie bądź zaprzestania prowadzenia działalności.

W takim wypadku Box zwróci Klubowiczowi uiszczone opłaty członkowskie za niewykorzystany okres. Jednocześnie Klubowicz zrzeka się jakichkolwiek innych roszczeń w tymże zakresie.

3. Klubowicz ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7- dni od dnia podpisania deklaracji członkostwa, jeżeli w tym terminie nie skorzystał ani razu z zakupionego Karnetu. W takim przypadku uiszczona kwota na rzecz Box’u tytułem opłaty za karnet zostanie w całości zwrócona.

4. Odstąpienie od umowy następuje w momencie złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu niewykorzystanego karnetu w recepcji Box’a.

 

§ 9 Zawieszenie

 

1. Członek Box’a ma prawo zawiesić członkostwo w Box’ie na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Box’u wskutek choroby, rekonwalescencji, bądź innych niezależnych od siebie zdarzeń. W miarę możliwości, o planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Klubowicz zobowiązany jest zawiadomić personel Box’a osobiście bądź za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia.

2. Zawieszenie członkostwa wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej deklaracji, którą Box akceptuje w formie pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Możliwe jest złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres box@crossfitpoludnie.com. Wiadomość e-mail powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku Klubowicza oraz okres zawieszenia członkostwa. W przypadku zawieszenia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Box potwierdza zawieszenie poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.

 

3. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w systemie comiesięcznym, Klubowicz ma obowiązek płacenia 50% należnej składki miesięcznej. W przypadku zawieszenia umowa z Klubowiczem wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.

4. Klubowicz ma prawo odwołać zawieszenie w trakcie jego trwania. Wówczas jest on zobowiązany do uregulowania obowiązującej go opłaty.

5. Nie ma możliwości zawieszenia miesięcy już minionych bądź bieżącego miesiąca kalendarzowego.

6. Klubowicz może dokonać zawieszenia wyłącznie po uregulowaniu przez Członka wszystkich wymagalnych na dzień złożenia oświadczenia w przedmiocie zawieszenia opłat z tytułu członkostwa w Box’ie.

 

§ 10 Odpowiedzialność

 

1. Crossfit Południe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klubowicza w wyniku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Crossfit Południe ma prawo domagać się od Klubowicza rekompensaty za straty powstałe wskutek niestosowania się do postanowień Regulaminu.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej, w tym zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz, w tym także jego Klient przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych winien zasięgnąć porady medycznej.

4. Crossfit Południe nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Klubowicza, w tym jego Klienta, powstałe w związku z korzystaniem z usług Crossfit Południe. Powyższe włącza także zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń lub sprzętu, który stanowi własności Crossfit Południe.

 

5. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń, w tym pozostałe wyposażenie Box’a ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za wyrządzone z tego tytułu szkody.

 

§ 11 Inne postanowienia

 

1. Dni ustawowo wolne od pracy nie skutkują wydłużeniem okresu, którego dotyczy zakupiona usługa.

 

2. Należy przestrzegać godzin otwarcia Box’a. Box należy opuścić przed jego zamknięciem.

 

3. Zastrzega się, iż Box może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, w tym zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, personel Box’a powiadomi o tym jego Członków z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Box’u - w miejscu ogólnodostępnym, bądź na stronie internetowej www.crossfitpoludnie.com, bądź na profilu Box’a na portalu społecznościowym Facebook stosowną informację na ten temat. 

 

4. Klubowicze zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, w tym adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.

5. Klubowicz naruszający zasady porządku obowiązujące w Box’ie będzie zobowiązany do jego natychmiastowego opuszczenia.

6. W stosunku do Klubowicza rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Box może, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Klubowiczowi przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Box’em, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Box w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Klubowicz, w tym każdorazowy uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Box’a, w tym na stronie  oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook, czy innych.

8. Rzeczy znalezione w Box’ie oraz w szafkach znajdujących się w szatniach będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Box’ie a także w szafce depozytowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Box’ie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część deklaracji członkowskiej.

 

11. Każdy z Klubowiczów oraz Klienci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz mają prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Box’a aktualną wersję Regulaminu.

 

§ 12 Dane Osobowe

 

1. Na podstawie przepisu z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się, iż:

- dane osobowe Klubowiczów korzystających z usług Box’a przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

- każdy Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych;

- udostępnienie danych osobowych przez Klubowicza ma charakter dobrowolny, co oznacza, iż potencjalny Klient Box’a nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku skorzystanie z usług klubu nie będzie możliwe.

- klienci oraz Klubowicze wyrażają zgodę na przesyłanie przez klub na podany przez siebie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych oraz organizacyjnych.

 

§ 13

Zmiany Regulaminu

 

1. Zmiany niniejszego regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Box’a www.crossfitpoludnie.com.

 

2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje strony od dnia określonego w treści preambuły niniejszego Regulaminu, to jest od dnia 01 stycznia 2017 r. bez konieczności ich akceptacji w innej formie. Klubowicz, który nie zgadza się z treścią wprowadzonych zmian, ma prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia niniejszego Regulaminu.

Po upływie tego okresu uznaje się, iż warunki regulaminu zostały przez Klubowicza przyjęte.

CROSSFIT POŁUDNIE

PORCELANOWA 23 

KATOWICE 40-246

  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona
NAPISZ DO NAS